BarManiaPro Club
Fabrikant van trainingsapparatuur

Servicevoorwaarden van het bedrijf

BarManiaPro Affiliate Program Servicevoorwaarden

Overeenkomst

Door u aan te melden als Affiliate in het BarManiaPro Affiliate Programma ("Programma") gaat u akkoord met de volgende servicevoorwaarden ("Servicevoorwaarden").

BarManiaPro behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle nieuwe functies die het huidige programma aanvullen of verbeteren, met inbegrip van het vrijgeven van nieuwe tools en middelen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en de verbeurdverklaring van alle uitstaande affiliate commissiebetalingen die tijdens de overtreding zijn verdiend. U gaat ermee akkoord het Affiliate Programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel uit te maken van dit programma.
  • Je moet in de Verenigde Staten wonen om een affiliate te zijn.
  • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt - een enkele login die door meerdere personen wordt gedeeld, is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. BarManiaPro kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste content en activiteiten die onder uw account plaatsvinden.
  • Een persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één rekening aanhouden.
  • U mag het Affiliate Programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
  • U mag het Affiliate Programma niet gebruiken om in uw eentje geld te verdienen. BarManiaPro product accounts.

Links/grafiek op uw site, in uw e-mails of andere mededelingen

Zodra u zich heeft aangemeld voor het Affiliate Programma, krijgt u een unieke Affiliate Code toegewezen. U mag links, banners of andere afbeeldingen die wij met uw Affiliate Code op uw site, in uw e-mails of in andere mededelingen plaatsen. Wij zullen u voorzien van richtlijnen, linkstijlen en grafische afbeeldingen om te gebruiken bij het linken naar BarManiaPro. We kunnen het ontwerp van het kunstwerk op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, maar we zullen de afmetingen van de beelden niet wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Om een nauwkeurige tracering, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, zullen wij u voorzien van speciale linkformaten die gebruikt kunnen worden in alle links tussen uw site en de BarManiaPro. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en de BarManiaPro maakt op de juiste manier gebruik van dergelijke speciale linkformaten. Links naar de BarManiaPro die in het kader van deze overeenkomst op uw site worden geplaatst en die op de juiste wijze gebruik maken van dergelijke speciale linkformaten worden aangeduid als "Speciale Links". U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot de verkoop op een BarManiaPro product dat rechtstreeks via Speciale Links plaatsvindt; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot een tekortkoming door u of iemand die u verwijst naar het gebruik van Speciale Links of het verkeerd typen van uw Affiliate Code, met inbegrip van de mate waarin een dergelijke tekortkoming kan leiden tot een vermindering van de bedragen die anders aan u zouden worden betaald uit hoofde van deze Overeenkomst.

De links van de partners moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingsvergoedingen/commissies en betaling

Om in aanmerking te komen voor een productverkoop moet de klant doorklikken op een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://barmaniapro.com en een bestelling voor een product te voltooien tijdens die sessie.

Wij betalen alleen commissies op links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt dat hij heeft gekocht of als iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als deze niet door ons systeem is gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen op zaken die zijn gegenereerd via goed geformatteerde speciale koppelingen die automatisch zijn gevolgd door onze systemen.

Wij behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend door frauduleuze, illegale of al te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

Betalingen beginnen pas als je meer hebt verdiend dan $20 in de inkomsten van de filialen. Als uw affiliate-account nooit de $20 drempel, zullen uw commissies niet worden gerealiseerd of betaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen die de $20 drempelwaarde.

Jezelf identificeren als BarManiaPro Affiliate

U mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze overeenkomst of uw deelname aan het programma; een dergelijke actie kan leiden tot uw beëindiging van het programma. Bovendien mag u op geen enkele wijze de relatie tussen ons en u verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van BarManiaPro of expliciet of impliciet enige relatie of connectie tussen ons en u of enige andere persoon of entiteit, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (met inbegrip van het uitdrukken of impliceren dat wij een liefdadigheidsinstelling of ander doel steunen, sponsoren, onderschrijven, of geld bijdragen aan een ander doel).

U mag geen producten kopen via uw partnerlinks voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) leiden tot het achterhouden van verwijzingskosten en/of het beëindigen van deze overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige affiliatieverdienste voorbij is $20...wordt je elke maand betaald. Als je niet hebt verdiend $20 sinds je laatste betaling, betalen we je de volgende maand nadat je over de drempel bent gekomen.

Definitie van de klant

Klanten die via dit programma producten kopen, worden geacht onze klanten te zijn. Dienovereenkomstig zullen al onze regels, het beleid en de operationele procedures met betrekking tot klantenorders, klantenservice en productverkoop van toepassing zijn op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. Zo zullen we bijvoorbeeld de prijzen bepalen die in rekening worden gebracht voor producten die in het kader van dit programma worden verkocht, in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. De prijzen en de beschikbaarheid van producten kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site hebt vermeld, dient u de productprijzen niet op uw site weer te geven. We zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om correcte informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

- De technische werking van uw site en alle aanverwante apparatuur
- Het verzekeren dat de weergave van Speciale Links op uw site geen enkele overeenkomst tussen u en een derde partij schendt (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele beperkingen of vereisten die aan u worden opgelegd door een derde partij die uw site host).
- De nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en geschiktheid van het materiaal dat op uw site wordt geplaatst (met inbegrip van, onder andere, al het Productgerelateerde materiaal en alle informatie die u opneemt in of associeert met Speciale Links)
- Ervoor zorgen dat materialen die op uw site worden geplaatst geen inbreuk maken op de rechten van derden (met inbegrip van bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten).
- Ervoor zorgen dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst niet lasterlijk of anderszins illegaal is
- Ervoor zorgen dat uw site accuraat en adequaat wordt weergegeven, hetzij door middel van een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt, met inbegrip van, indien van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen aanbieden en rechtstreeks informatie van bezoekers kunnen verzamelen en cookies op de browsers van bezoekers kunnen plaatsen of herkennen.

Naleving van de wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma gaat u ermee akkoord dat u, zolang u deelneemt aan het Programma, alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, orders, licenties, vergunningen, vonnissen, besluiten of andere vereisten van enige overheidsinstantie die jurisdictie over u heeft, zult naleven, ongeacht of deze wetten, enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelneemt aan het Programma. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma alle toepasselijke wetten (federaal, staat of anderszins) die van toepassing zijn op marketing e-mail zult naleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de CAN-SPAM-wet van 2003 en alle andere anti-spamwetten.

Duur van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze overeenkomst begint bij de aanvaarding van uw programma-aanvraag door ons en eindigt bij beëindiging door een van beide partijen. U of wij kunnen deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de beëindiging. Bij de beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk het gebruik van alle links naar https://barmaniapro.comen al onze handelsmerken, handelskleding en logo's, en alle andere materialen die door of namens ons aan u worden verstrekt in het kader van dit programma of in verband met het programma. BarManiaPro behoudt zich het recht voor om het Programma te allen tijde te beëindigen. Bij beëindiging van het programma, BarManiaPro zal alle uitstaande inkomsten betalen die hierboven zijn opgebouwd $20.

Beëindiging

BarManiaProheeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het programma te weigeren, of elk ander BarManiaPro dienst, om welke reden dan ook, op elk moment. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in het deactiveren of verwijderen van uw Account of uw toegang tot uw Account, en het verbeuren en opgeven van alle potentiële of te betalen commissies in uw Account als deze werden verdiend door frauduleuze, illegale of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. BarManiaPro behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren aan wie dan ook.

Relatie tussen de partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsverhouding tussen de partijen tot stand brengen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te aanvaarden. U zult geen enkele verklaring afleggen, noch op uw site, noch op andere wijze, die redelijkerwijs in strijd zou zijn met iets in deze Sectie.

Beperkingen van de aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, bijzondere of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze overeenkomst of het programma, zelfs als wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die ontstaat met betrekking tot deze Overeenkomst en het Programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingskosten die aan u zijn betaald of verschuldigd zijn onder deze Overeenkomst.

Disclaimers

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of producten die via het Programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verhandelbaarheid, niet-inbreuk, of enige impliciete garanties die voortvloeien uit een verloop van de prestaties, de handel of het handelsgebruik). Daarnaast geven wij geen garantie dat de werking van de BarManiaPro zal ononderbroken of foutloos zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ TE ALLEN TIJDE (DIRECT OF INDIRECT) KLANTEN KUNNEN DOORVERWIJZEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST OF DAT WIJ WEBSITES KUNNEN BEHEREN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA ONAFHANKELIJK HEEFT BEOORDEELD EN NIET VERTROUWT OP ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN IN DEZE OVEREENKOMST IS VASTGELEGD.

Arbitrage

Elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst (met inbegrip van een feitelijke of vermeende inbreuk hierop), alle transacties of activiteiten onder deze Overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze filialen zal worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, in de mate dat u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebt geschonden of hebt gedreigd te schenden, wij een gerechtelijk bevel of andere passende maatregelen kunnen vragen in een staats- of federale rechtbank (en dat u instemt met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere bevoegde rechtbank. Arbitrage in het kader van deze overeenkomst wordt uitgevoerd volgens de dan geldende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden opgenomen in elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage onder deze overeenkomst worden gevoegd bij een arbitrage waarbij een andere partij die onder deze overeenkomst valt, betrokken is, hetzij door middel van een klasse-arbitrageprocedure, hetzij anderszins.

Diversen

Op deze overeenkomst is het recht van de Verenigde Staten van toepassing, zonder verwijzing naar de regels voor de keuze van het recht. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van deze beperking zal deze Overeenkomst bindend zijn voor, in het voordeel zijn van en afdwingbaar zijn tegen de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. Het niet afdwingen van uw strikte uitvoering van een bepaling van deze Overeenkomst betekent niet dat wij afstand doen van ons recht om een dergelijke bepaling of een andere bepaling van deze Overeenkomst vervolgens af te dwingen.

Het falen van BarManiaPro het uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van de Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en BarManiaPro en uw gebruik van de Service te regelen, waarbij eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen u en BarManiaPro (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Word gratis lid van de BarManiaPro Club

Ontvang exclusieve kortingen voor BarManiaPro merchandise.

nl_NLDutch
×